Prihlásiť \/ 
x
alebo
x
x
Registrovať \/ 
x

alebo

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

Predávajúcim je spoločnosť JARLU spol. s r.o. so sídlom Sv. Martina 1360/67, 013 06 Terchová, IČO: 50764276.

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala (emailové) oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Pre potreby týchto obchodných podmienok sa tiež uvádza, že spotrebiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné v príslušnej sekcii na webovej stránke predávajúceho.

Cena produktov (tovarov) alebo služieb objednávaných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka.

V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu je kúpna cena a celkové náklady vyčíslená v objednávkovom formulári a v potvrdení o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. V prípade vykonania objednávky telefonicky alebo elektronicky, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku vzájomne dohodnutým spôsobom (napr. elektronicky alebo poštou)

Predávajúci zároveň informuje spotrebiteľa, že negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa v lehote splatnosti, už nemení.

Cena produktov (tovarov) alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare alebo službe. O tejto skutočnosti musí byť vždy kupujúci riadne a včas informovaný.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu).

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (platobná forma) a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej objednávky. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené. Predávajúci informuje kupujúcich, že kúpna cena nemusí automaticky zahŕňať aj cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov (tovarov) alebo služieb. Všetky náklady budú vyčíslené v objednávkovom formulári a taktiež v potvrdení o uzavretí zmluvy.

Splatnosť kúpnej ceny: po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom shopu, zaplatí kupujúci predávajúcemu kúpnu cenu a prípadne aj ďalšie súvisiace náklady (napr. poplatok za dopravu, poplatok/cena za dobierku a i.) pred samotným prevzatím tovaru, s výnimkou osobitnej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy).

Dobierka: cena za dobierku, nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru alebo služby a jej výška bude presne vyčíslená v objednávkovom formulári a v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku a/alebo tiež v individuálnej cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára už v samotnom objednávkovom formulári na webovej stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa táto hodnota (výška) celkovej objednávky, ktorá môže mať vplyv na (ne)platenie ceny za dobierku, môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach interne meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Iné poplatky: výška kúpnej ceny tovaru alebo služby, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a  formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári, alebo v prípade individuálnej dohody na trvanlivom nosiči a v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku. Predávajúci je oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar alebo službu, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Základným platidlom za tovar alebo službu je mena EURO. Znak: €. Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené včítane DPH.

Jednotlivé predaje sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode. Všetky objednávky sú záväzné. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • identifikáciu kupujúceho (možnosť nákupu bez registrácie alebo s registráciou k uplatneniu neskorších zliav),
 • množstvo požadovaných kusov tovaru,
 • požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
 • cenu

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.
Spôsoby platby sa riadia Platobnými podmienkami. Naši zákazníci majú tieto možnosti platby:

 • Platbou kartou priamo na internetovej stránke prostredníctvom služby CardPay, ktorú poskytuje Tatra banka, a.s. Podporované typy platobných kariet: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinersClub International
 • Platba bankovým prevodom na účet banky:
  IBAN: SK73 1100 0000 0029 4703 6021

variabilný symbol: číslo objednávky

 • V hotovosti pri prevzatí dobierky.
 • Priamo na prevádzke pri osobnom odbere tovaru. Platba je možná buď v hotovosti alebo kartou.

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári alebo v individuálnej cenovej ponuke zaslanej emailom,  najneskôr však v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku, a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Prepravné / doprava zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke alebo na web stránke internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 • Aktuálne ceny dopravy a platby sú zobrazené podľa zakúpeného druhu tovaru v košíku e-shopu

Štandardná doba doručenia pre položky skladom sú 3 pracovné dni, pre položky u dodávateľa 7-10 pracovných dní od objednávky. Ak si požiadate objednávku ROZDELIŤ a expedovať položky skladom a následne neskôr položky na objednávku - DOPRAVA sa účtuje 2x. Všetky potrebné dokumenty ako je faktúra za kúpený tovar alebo prípadne záručný list sú zasielané emailom.

Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho alebo po osobnom prevzatí tovaru pri doprave predávajúcim):

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote postupujte nasledovne:

 1. Zákazník vyplní formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu.
 2. Pokiaľ ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite tovar späť na našu adresu prevádzky (uvedenú na balíku/na faktúre) a to takto:
 • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (včítane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
 • spoločne s tovarom musí byť zaslaná podpísaná kópia formuláru odstúpenia od zmluvy do 14 dní,
 • tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený (nie na poštu) ale priamo na adresu, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku)

Upozornenie!

Upozorňujeme, že balík musí byť zabalený tak, aby nedošlo k znehodnoteniu obalu (napr. polepením lepiacou páskou, nalepením adresného štítka priamo na krabicu a pod.).

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskoršie do 14 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru. - V prípade nesplnenia niektorých z hore uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do doby pokiaľ sa daná objednávka nenachádza v stave "na odoslanie" a to e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - cez svoju objednávku. V prípade, že je objednávka už vyexpedovaná (t.j. odovzdaná kuriérovi), nie je možné ju stornovať.

Kupujúci je oprávnený zrušiť/stornovať objednávku, v prípade, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru. Zrušenie môže prebehnúť zo strany kupujúceho aj elektronicky alebo telefonicky.

Ak zákazník neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 10 EUR /za služby spojené s objednaním, vychystaním, fakturovaním a balením  /+ poplatok za služby spojené so zasielaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom, alebo bankovým prevodom (IBAN: SK73 1100 0000 0029 4703 6021), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade, že je objednávka uhrádzaná vopred, zákazníkovi sa vráti suma znížená o cenu doručenia.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

Ochrana osobných údajov:

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch s výnimkou tých subjektov, ktoré sú uvedené nižšie a odovzdanie týchto údajov je nevyhnutné na uskutočnenie objednávky.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Internetový obchod Topánočky.eu zhromažďuje o Vás nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačnú adresu
 • Adresu doručenia
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo
 • IP adresu

Zároveň Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám v nasledujúcom rozsahu:

V prípade zvolenia doručenia tovaru kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (IČO: 35834498), Packeta Slovakia s. r. o. (IČO: 48136999):

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa resp. adresa doručenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

V prípade zvolenia doručenia tovaru poštou spoločnosti Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124):

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa resp. adresa doručenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Za účelom skvalitňovania našich služieb na základe hodnotenia kupujúcim poskytujeme spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. (IČO: 02387727):

 • E-mailová adresa

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Detailné informácie o ochrane osobných údajov a Vašich právach nájdete na stránke https://www.topanocky.eu/ochrana-osobnych-udajov

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem si vyhradzuje firma JARLU spol. s r. o. právo VOP zmeniť.

Overenie stránky

Cardpay Tatra banka Overenie legálnosti stránky
Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu Topánočky.eu

Kontakt

Fakturačné údaje

JARLU spol. s r.o.
IČO: 50764276
DIČ: 2120467349
IČ DPH: SK2120467349

Sv. Martina 1360/67
013 06 Terchová

Adresa predajne:

A. F. Kollára 229
013 06 Terchová

Kontakty:

info@topanocky.eu
+421 911 953 484

Pracovná doba:

Po - Pia: 8:30 - 17:00

Ponúkané značky topánok a doplnkov

Ponúkame Vám topánky rôznych výrobcov, ktorí sa venujú výrobe ortopedickej obuvi dlhé roky, vďaka čomu budú Vaše nožičky ako v bavlnke. Topánky, ktoré nájdete v našom obchode sú predovšetkým značiek, Protetika, Batz, RAK, Nazo, Peon a Scholl. Okrem toho ponúkame rôzne dojčenské potreby.

Tlakomery-Microlife.sk

Okrem e-shopu Topánočky.eu prevádzkujeme e-shop Tlakomery-Microlife.sk, kde nájdete okrem tlakomerov aj iné produkty značky Microlife ako sú teplomery, inhalátory, vyhrievacie podušky, či iné produkty.

tlakomery microlife.sk

Slovak (Slovenčina)